آذری های ایران

ترکیه و روسیه در قره باغ چه می خواهند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

یکی از نتایجی که در پی تشدید خشونت بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ انتظار می رود، تنش بین ترکیه و روسیه است

جزئیات