#فرهنگ اجتماعی

ساختار فرهنگی و کاهش واردات فکری

۱۳۹۷ فروردین ۰۵

در جنگ و رویارویی بین ملت ها آن کشوری پیروز خواهد بود که در عرصه فرهنگ چیره گردد؛ اما رسیدن به این مهم مستلزم دو امر است: نخست شناخت معایب و کاستی های فرهنگ خود و بازسازی آن و دوم شناخت فرهنگ دشمنان. اما به عقیده آیت الله سید محمد شیرازی اکتفا نمودن به این دو کافی نیست، بلکه شایسته است تا مسلمانان آگاه به ترویج فرهنگ خود پرداخته و با کمک ابزارهای نوین ارتباطی، مخالفان و دشمنان را جذب اسلام کنند.

جزئیات

نقش فرهیختگان در جوامع بشری

۱۳۹۶ تیر ۱۲

تاکنون تعریف دقیقی از صاحبان فرهنگ ارائه نشده و همین امر سبب شده است تا ما آنانی را که در فضای مجازی حضوری پررنگ داشته یا سعی در تحریک عواطف مردم دارند، زبان به تیغ انتقاد می گشایند و بی محابا به حاکمان می تازند، فرهیخته قلمداد کنیم؛ درحالیکه فرهیخته حقیقی، مشکلات و معضلات جامعه را با زبان خوش و با مراعات انصاف نقد کرده، به مردم امید به بهبودی اوضاع می دهد و با بیان استدلال عقلی می کوشد تا برای خارج شدن از مشکلات راه‌حل ارائه نماید.

جزئیات

لزوم ایجاد رشد فکری و فرهنگی در جامعه

۱۳۹۴ مرداد ۳۰

تلاش برای ارتقای فکر و اندیشه ی مردم، مبارزه با جمود فکری و پاره کردن زنجیرهایی که بر دست و پای انها خورده و مانع از هرگونه رشد و پیشرفتی شده،

جزئیات