العربی الجدید

دلیل افزایش خودکشی جوانان عراقی چیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

بسیاری از مردم، از مراجعه به روانشناس خودداری می کنند زیرا از انگ اجتماعی می ترسند.

جزئیات

هروقت لازم باشد اسرائیل و حزب الله با هم گفتگو می کنند

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

مذاکره برای عادی سازی رابطه یا گفتگوهای مرزی؟

جزئیات

مبارزه با اخبار جعلی در عراق برای مهار کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

«کرونا؟ بابت این ویروس نگران نیستیم؛ در آمریکاست؛ در عراق چنین ویروسی نداریم». این سخنان یکی از کارگران اهل اربیل است که با خنده به ما می گفت.

جزئیات