عراق

مبارزه با اخبار جعلی در عراق برای مهار کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

«کرونا؟ بابت این ویروس نگران نیستیم؛ در آمریکاست؛ در عراق چنین ویروسی نداریم». این سخنان یکی از کارگران اهل اربیل است که با خنده به ما می گفت.

جزئیات