اعتراضات ضد حکومتی در مصر

قیام فقرا در مصر تهدیدی جدی برای سیسی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اعتراضات اخیر مصر نقطه عطفی در صحنه سیاسی کشور و گامی به سوی پس گرفتن دولت از نظامیان است

جزئیات