اهداف روسیه از ورود به جنگ سوریه

دستاوردهای روسیه از پنج سال جنگ در سوریه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

مسکو با ورود به جنگ سوریه موفق شد حکومت آن کشور را حفظ کند، اما نتوانست به همه اهدافی که مدنظر داشت برسد

جزئیات