جدایی طلبی اسلامی

انقلاب اسلامی مکرون

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

رئیس جمهور فرانسه در حال برنامه ریزی برای جلوگیری از نفوذ روحانیون افراطی است؛ اما منتقدان، هدف وی را فراتر از این می دانند.

جزئیات