مذاکرات مرزی لبنان و اسرائیل

هروقت لازم باشد اسرائیل و حزب الله با هم گفتگو می کنند

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مذاکره برای عادی سازی رابطه یا گفتگوهای مرزی؟

جزئیات