جمعیت دو رگه های انگلیس

افزایش اختلاط نژادی در انگلیس

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با افزایش جمعیت دورگه های انگلیس، مباحث و سیاست های هویتی رو به کمرنگ شدن می رود

جزئیات