سیاست های هویتی

افزایش اختلاط نژادی در انگلیس

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

با افزایش جمعیت دورگه های انگلیس، مباحث و سیاست های هویتی رو به کمرنگ شدن می رود

جزئیات