#اعضای خارجی داعش

زندگی جنگجویان خارجی داعش پس از سقوط خلافت

۱۳۹۹ آبان ۱۰

در مصاحبه با اعضای سابق داعش، می بینیم که دغدغه های دینی این افراد جای خود را به نگرانی های روزمره زندگی داده است

جزئیات