عراق

باج خواهی قبایل و شبه نظامیان مانع از سرمایه گذاری در عراق است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پروژه های اقتصادی در عراق بدلیل اخاذی قبایل و گروههای مسلح به شکست می انجامد

جزئیات