اخاذی قبایل و شبه نظامیان از فعالان اقتصادی

باج خواهی قبایل و شبه نظامیان مانع از سرمایه گذاری در عراق است

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

پروژه های اقتصادی در عراق بدلیل اخاذی قبایل و گروههای مسلح به شکست می انجامد

جزئیات