#مرگ

تحول در سبک نگرش به مرگ در امریکا

۱۳۹۸ شهریور ۱۲

اخیراً فیلم مستندی تولید شده که حاکی از تغییر نگرش مردم آمریکا نسبت به مرگ است.

جزئیات

مرگ اندیشی در آموزه های امام علی(ع)

۱۳۹۷ بهمن ۲۲

در آموزه های امام علی (ع) و در نهج البلاغه یاد مرگ و مرگ اندیشی بسیار برجسته دیده می شود که هیچ چیز چون آن، آدمی را از گردنفرازی و گردنکشی فرود نمی آورد و به تواضع و فروتنی در برابر حقیقت هستی نمی کشاند.

جزئیات

فرهنگ مرگ

۱۳۹۶ آذر ۰۲

محمد صنعتی روانکاوی است که سال‌ها درباره «فرهنگ مرگ در ایران» سخن گفته است. این صاحب‌نظر حوزه روانشناسی، ایده خود را در قالب مقاله‌های علمی و گفت‌وگوهای مطبوعاتی دنبال می‌کرده است. روزنامه «اعتماد» با این مقدمه، گفت‌وگوی خود را با او از فرهنگ مرگ آغاز کرده و از او درباره علت نبود فرهنگ زندگی در ایران و همین طور گرایش به خودکشی در ایران پرسیده است. بخش هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

جزئیات

سرای آخرت

۱۳۹۴ شهریور ۰۳

مرگ حقیقت گریز ناپذیری است که همه ادیان انرا باور دارند و در عین حال انسانها با سرگرم شدن به معشوقه دنیا از یاد جهان ورای ان غافل می شوند و خود

جزئیات