حزب جمهوری خواه

ترامپیسم باقی خواهد ماند

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

میراث سیاسی ترامپ برای سالها در حزب جمهوریخواه باقی خواهد ماند

جزئیات