العراقیه

پیروزی بایدن به ضرر عراق است

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

برخلاف توصیه شخصیت های سیاسی-نظامی آمریکا، بایدن تصمیم گرفت به جای حمایت از حزب العراقیه، پشت مالکی بایستند

جزئیات