کودک سرباز

پسران گمشده عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

کودک- سربازان داعش بدون هیچ حمایتی به حال خود رها شده‌اند.

جزئیات