#شیخ خلیفه

با نخست وزیری ولیعهد، آیا وضعیت شیعیان بحرین بهتر می شود؟

۱۳۹۹ آبان ۲۶

نخست وزیری ولیعهد، امیدهای اندکی برای ایجاد تغییرات سیاسی در بحرین ایجاد کرده است

جزئیات