لزوم بازنگری در فقه

راه اشتباه فرانسه در مقابله با بنیادگرایی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مکرون با زیر پا گذاشتن آزادی مذهب، اسلام گرایان را تقویت می کند.

جزئیات