محسن فخری زاده

تاثیر ترور دانشمند هسته ای بر مذاکرات آینده ایران و آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

رویدادهایی که در مدت باقی مانده تا روی کار آمدن بایدن اتفاق خواهد افتاد، برنامه وی را برای شروع دیپلماسی با ایران سخت تر خواهد کرد

جزئیات