برنامه هسته ای ایران

رئیسی، ادامه دهنده استراتژی جمهوری اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

علیرغم فشار خارجی و تحریم های اقتصادی، تهران از توسعه ابزارهایی که به افزایش قدرتش می انجامد و برای بقایش ضروری است، دست بر نمی دارد.

جزئیات

آیا جمهوری اسلامی تغییرپذیر است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

بنیاد کارنگی با کریم سجادپور کارشناس سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مصاحبه ای انجام داده است که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:

جزئیات

دولت بایدن و ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. لذا، ابتکارِ عمل سیاسی در منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران مهمتر از بهبودِ روابط با بولیوی و کوبا است.

جزئیات

تاثیر ترور دانشمند هسته ای بر مذاکرات آینده ایران و آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

رویدادهایی که در مدت باقی مانده تا روی کار آمدن بایدن اتفاق خواهد افتاد، برنامه وی را برای شروع دیپلماسی با ایران سخت تر خواهد کرد

جزئیات