ازدواج بین الادیانی

نوکیشان مسلمان در اسرائیل رو به افزایش هستند

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

چون ادغام اقلیت ها و سایر اقوام و مذاهب غیریهود در اسرائیل رو به افزایش گذاشته، موارد تغییر دین نیز بیشتر شده است

جزئیات

غیرقانونی شدن ازدواج های بین المذاهبی در پرجمعیت ترین ایالت هند

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

منتقدان می گویند که این قانون سبب تحقیر مسلمانان شده و به افزایش تنش‌های مذهبی می انجامد.

جزئیات