حضور نظامی ترکیه

چه دلایلی پشت حضور برون مرزی نیروی نظامی ترکیه نهفته است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

استفاده رو به فزونی ترکیه از نیروی نظامی اش، دو دلیل دارد: مستحکم تر کردن جایگاه سیاسی اردوغان و کسب موقعیت و جایگاهی ممتاز در منطقه

جزئیات