#تعصبات مذهبی

تعصبات مذهبی بیش از تعصبات نژادی است

۱۳۹۹ آذر ۱۴

عموم مردم نسبت به مسئله‌ی ازدواج بین اقوام مختلف دید مثبت دارند؛ اما از ازدواج با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان ابراز نارضایتی می کنند

جزئیات