دیپلماسی ماسک

دیپلماسی رسانه ای چین

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

طی دو دهه گذشته، چین برنامه ای که برای ایجاد نفوذ و ارتباط با کشورهای خاورمیانه طرح ریزی کرده بود را عملی کرده و بیش از همیشه رو به استفاده از قدرت نرم خود آورده است.

جزئیات