#چند همسری

میزان گستردگی چند همسری در جهان

۱۳۹۹ آذر ۱۸

مرکز تحقیقاتی پیو به بررسی شمار افرادی که در شرایط چندهمسری زندگی می کنند پرداخته که در ادامه می خوانید

جزئیات