تعدد زوجات

میزان گستردگی چند همسری در جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

مرکز تحقیقاتی پیو به بررسی شمار افرادی که در شرایط چندهمسری زندگی می کنند پرداخته که در ادامه می خوانید

جزئیات