نوکیشان مسلمان

نوکیشان مسلمان در اسرائیل رو به افزایش هستند

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

چون ادغام اقلیت ها و سایر اقوام و مذاهب غیریهود در اسرائیل رو به افزایش گذاشته، موارد تغییر دین نیز بیشتر شده است

جزئیات