یهودیان مراکش

چه اهدافی پشت آموزش تاریخ یهود در مدارس مراکش نهفته است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

گرچه تنوع فرهنگی مراکش به بخش مهمی از هویت ملی این کشور بدل شده، اما نمی توان اهداف سیاسی را در این تصمیمات فرهنگی بی تأثیر دانست

جزئیات