عراق

سقوط اقتصادی عراق، نخستین دردسر بایدن

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اگر دولت عراق نتواند حقوق کارکنان دولت را در ماه ژانویه بدهد ممکن است کشور درگیر بی ثباتی و خشونت شود

جزئیات