کمبود ذخایر ارزی عراق

سقوط اقتصادی عراق، نخستین دردسر بایدن

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

اگر دولت عراق نتواند حقوق کارکنان دولت را در ماه ژانویه بدهد ممکن است کشور درگیر بی ثباتی و خشونت شود

جزئیات