#نظرسنجی

ده سال از بهار عربی گذشت، نظر مردم در مورد آن چیست؟

۱۳۹۹ آذر ۳۰

تمام گروههای قومی و مذهبی در 9 کشور عربی توافق دارند که شرایط زندگی شان از سال 2010 بدتر شده است.

جزئیات