#تکثرگرایی

چرا خاورمیانه به دموکراسی نمی رسد؟

۱۳۹۹ دی ۰۱

شهروندان عرب تشنه این هستند که خود حکمرانانشان را انتخاب کنند ولی آنچه آنان پیش و بیش از این هدف نیاز دارند، نهادهای مستقل است

جزئیات