عرب ستیزی

ترکیه چگونه به خانه اعراب تبعیدی بدل شد

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

ترکیه میزبان چهار میلیون پناهنده است که در میان آنها فعالان، روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی بسیاری وجود دارند.

جزئیات