تریاک

روستای بیوه ها

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مردان روستا برای کار تنها دو گزینه پیش رو دارند: یا به طالبان بپیوندند، یا رو به قاچاق موادمخدر آورند

جزئیات