حضور ایران در عراق

خروج نظامیان آمریکایی از عراق به نفع ایران تمام خواهد شد

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

نخست افغانستان و حالا هم عراق

جزئیات

ایران چه برنامه ای برای عراق دارد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

منابعی در عراق می گویند که مقامات ایرانی ماهها است رو به تغییر سیاست خود در عراق آورده اند

جزئیات