عراق

افزایش نگران کننده قتل های ناموسی در کردستان عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

قتل ناموسی زنان در اقلیم کردستان عراق با سرعت نگران کننده‌ای افزایش یافته است؛ این امر لزوم نظارت بیشتر بر اجرای قوانین در برابر خشونت‌های جنسیتی را نشان می دهد.

جزئیات