اور شاهین

موفقیت مهاجران در آلمان، اصل یا استثنا؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

گرچه مهاجران بسیاری در زمینه کارآفرینی حضور دارند اما در کل، موفقیت جامعه مهاجر آلمان امری استثنا است

جزئیات