پایان محاصره قطر

انگیزه های عربستان برای ایجاد اتحاد در شیخ نشین های خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بن سلمان می تواند از تنش زدایی با قطر برای رسیدن به دو هدف استفاده کند: اعلام به رسمیت شناختن اسرائیل و ترغیب پدرش به ترک تاج و تخت

جزئیات