رابطه ایران و القاعده

چرا رهبران القاعده در ایران هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

ایران می خواهد مطمئن شود که القاعده حمله تروریستی علیه ایران انجام نمی دهد

جزئیات

ایران و القاعده: دوست یا دشمن؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

ایران می خواهد با کارت القاعده بازی کند و امتیاز بگیرد

جزئیات