#رهبری جهان اسلام

بازتعریف عربستان از نقش خود به عنوان مدافع جهان اسلام

۱۳۹۹ بهمن ۰۳

مدتها است که عربستان توجه خود را از مسائل جهان اسلام برداشته و روی ملی گرایی و منافع ملی متمرکز شده است

جزئیات