عراق

بی توجهی بایدن به عراق خطایی است بزرگ

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

نتایج انتخابات پیش رو تعیین می کند که آیا عراق می تواند از چنگال فساد و فرقه گرایی رهایی یابد یا بالعکس تمام دستاوردهای خود را نیز از دست می دهد

جزئیات