بازوی مالی حزب الله

وابستگی بیشتر مردم لبنان به حزب الله درپی سقوط اقتصادی کشور

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

درحالیکه بحران اقتصادی لبنان سبب گسترش فقر شده است، شمار افرادی که به بازوی مالی حزب الله روی می آورند، بیشتر می شود

جزئیات