توافق آمریکا و طالبان

چرایی لزوم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

حفظ امنیت ملی آمریکا به چند دلیل مستلزم نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان است، ضمن اینکه این امر از نظر اخلاقی نیز اهمیت دارد و آمریکا نباید مردم افغانستان را در چنگال وحشی ترین تروریست های جهان رها کند.

جزئیات