تحریم های نفتی

ایجاد گشایش برای ایران، بدون برداشتن تحریم های کلیدی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

دولت بایدن بدنبال راهی برای کاهش مشکلات مالی ایران بدون رفع تحریم های اقتصادی است، تا گامی برای احیای برجام برداشته باشد

جزئیات