ایران و کشورهای عرب خلیج فارس

مداخله کشورهای منطقه در مذاکره با ایران، نتیجه ای جز شکست ندارد

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بهترین استراتژی برای نجات برجام بازگشت سریع واشنگتن بدان است. وقتی با این اقدام، حداقلی از اعتماد بین طرفین ایجاد شد آن وقت می توان به مسائل دیگر رسیدگی کرد

جزئیات