مسلمانان اسپانیا

چطور اخبار جعلی، مهاجران و مسلمانان اسپانیا را به حاشیه می برد

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

رشد مهاجران اسپانیا، سبب افزایش انتشار اخبار دروغین در فضای مجازی، جهت اسلام هراسی شده است

جزئیات