هیا بنت الحسین

آزار زنان در مترقی ترین کشور خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بین تصویری که ما از دبی به عنوان بهشتی برای زنان در ذهن داریم، با واقعیت های زندگی زنان به ویژه زنان خانواده های اصیل و پرآوازه فاصله زیادی وجود دارد.

جزئیات