حمله به روزنامه نگاران افغان

فرار افغان ها از کشوری که رو به فروپاشی است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

طبقه متوسط تحصیل کرده که قرار بود رکن افغانستان جدید باشد، از ترور و ناامنی و بازگشت طالبان خسته است

جزئیات