#روابط عراق و ترکیه

در روابط بین عراق و ترکیه چه می گذرد؟

۱۳۹۹ اسفند ۱۳

مسائل حساسی از جمله مداخله نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک وجود دارد که باعث ایجاد اختلاف بغداد و آنکارا است

جزئیات